Visningsträdgård

KARTA över Stolpens Trädgård

Trädgården på 1,7 ha ligger i gränszonen mellan Ölmes slättbyggder och Bergslagens kuperade landskap på en hyperitås med blandskog. Hyperiten är en lättvittrad bergart som gör att jordmånen blir mycket god och passar de flesta växter. Åsen har relativt högt grundvatten som på flera ställen går i dagen i gamla stenbrott. Trädgården vätter mestadels åt söder och öster men alla väderstreck förekommer, vilket skapar bra förutsättningar för olika planteringar och biotoper. I trädgårdens lägre delar är det lättlera vilket ger goda förutsättningar för arter som trivs på alluviala jordar. Den befintliga vegetationen utgörs av tall, björk, rönn, sälg, asp, ek och gran som efter hand gallras för att lämna plats för exotiska träd och buskar.

Visningsträdgården utgörs av klippträdgård, grusträdgård, dammar, kryddträdgård, perennplanteringar, woodland/skogsträdgård, japanskinspirerade planteringar, fruktträdgård samt grönsaksland. En del av växterna är mycket ovanliga för våra breddgrader och klarar sig tack vare det gynnsamma mikroklimatet. Med mycket sten och berg i dagen så jämnas temperaturen ut över dygnet. Jorden är på de flesta platser sandig/grusig och perfekt dränerad men ändå näringsrik vilket gynnar många av växterna.

Visningsträdgård

Klippträdgård

Grusträdgård

Dammar

Kryddträdgård

Woodland

 Trädgårds gångar